Arheološka istraživanja u Rapovinama kod Livna

Predromanička crkva Sv.Petra u mjesnom groblju Rapovine, Livno

Predromanička crkva Sv.Petra u mjesnom groblju Rapovine, Livno

Naselje Rapovine smješteno je 3 km jugozapadno od Livna. Na brijegu iznad naselja Rapovine nalazi se mjesno katoličko groblje (767 m/nv), koje je od ranije poznato u stručnoj literaturi kao potencijalni arheološki lokalitet. Livanjski župnik fra Ante Brešić, našao je 1885. godine arhitrav predromaničke oltarne pregrade s natpisom, koji je bio ugrađen kao spolija jednog  groba na groblju u Rapovinama. Arhitravna greda čuva se u Zemaljskom muzeju u Sarajevu, a livanjski Franjevački muzej u Gorici posjeduje gipsanu kopiju. Arhitravna greda ukrašena je karakterističnim motivima za predromaničko razdoblje,  u donjem frizu grede isklesan je dedikacijski natpis rustičnom kapitalom na latinskom jeziku. Natpis govori o posveti crkve sv. Petru Apostolu ( …FERE DIGNATVS EST AT HONORE(M) BEATI PETRI AP(OSTO)LI P(RO) REMEDIO ANIME SVE…) Iz natpisa se očituje izvorni crkveni titular Sv. Petar, kao i zavjetni dio uklesanog teksta u formulaciji pro remedio anime sve odnosno u prijevodu za spas svoje duše. Na groblju u Rapovinama nađeno je nekoliko predromaničkih ulomaka pluteja oltarne pregrade, ukrašenih troprutim kružnicama koje su međusobno isprepletene troprutim trakama. Priličan broj nađenih kamenih ulomaka predromaničkog  crkvenog namještaja, ukazivao je na postojanje predromaničke crkve (9.-10. st.) u arealu mjesnog groblja naselja Rapovine. Na staroj topografskoj karti Livna  iz druge polovice 17. stoljeća, na položaju Rapovine označena je crkva sv. Petra, kao Chiesa di S. Pietri. U Arheološkom leksikonu BiH navedeno je katoličko groblje u Rapovinama, kao lokalitet sa srednjovjekovnim spomenicima (AL BiH, Tom III, 22.131, Sarajevo, 1988., 242), gdje se spominju dva biliga (stećka) bez ukrasa i arhitravna greda s dedikacijskim natpisom o podizanju crkve sv. Petra apostola.

Tijekom ljeta 2010. Stjepan Jurkić iz Livna, planirao je obnoviti obiteljsku grobnicu iz 1852. i grobnicu obitelji Vujanović-Cvrk iz 1831. u starom dijelu groblja na Rapovinama. Prije početnih radova na obnovi obiteljske grobnice iz 1852.,  S. Jurkić je obavijestio arheologinju Mariju Marić Baković iz livanjskog Franjevačkog muzeja i galerije Gorica (FMGG) o planovima obnove grobnice. U organizaciji FMGG, Livno otpočela su zaštitna arheološka istraživanja na groblju u Rapovinama. U lipnju i srpnju 2010. otvorene su dvije sonde, gdje su pronađeni temeljni zidovi crkve. Tijekom zaštitnih iskopavanja 2010. pronađeno je više kamenih ulomaka crkvenog namještaja ukrašenih troprutom pleternom ornamentikom, potom impost i poseban ulomak oltarne pregrade ukrašen motivom križa i pleterom.

Gospodin Stjepan Jurkić i arheologinja Marija Marić Baković s posebnim ulomkom oltarne pregrade crkve sv. Petra u Rapovinama

Gospodin Stjepan Jurkić i arheologinja Marija Marić Baković s posebnim ulomkom oltarne pregrade crkve sv. Petra u Rapovinama

Cijela situacija je tehnički precizno dokumentirana, a pokretni nalazi smješteni su u livanjski Franjevački muzej u Gorici. Na osnovu prijedloga FMGG, Livno od 14.01.2003., Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika proglasila je arheološko područje Rapovine Odlukom od 11.03.2011. nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Tijekom 2012., a potom u  lipnju i srpnju 2013. nastavljena su arheološka istraživanja, čiji je cilj bio u potpunosti istražiti i definirati arhitekturu crkve sv. Petra. Voditeljica istraživanja, arheologinja Marija Marić Baković naglasila je kompleksnost  akutalne istraživačke kampanje, zbog iznimno gustog rasporeda recentnih grobova i obiteljskih grobnica koji se nalaze nad samim lokalitetom. Unatoč poteškoćama, rezultati arheoloških istraživanja iz 2013. su izvanredni. U potpunosti je iskopana jednobrodna predromanička crkva dimenzija 10 x 6 m s jednom polukružnom apsidom. U strukturi zidova vidljive su sekundarno upotrebljene masivne antičke spolije obrađene zubačom, kao i ulomci antičkih nadgrobnih spomenika s natpisima uzidanima u zid crkve. Unutar crkvenog prostora nalaze se karakteristični srednjovjekovni grobovi, a vidiljiva su ukapanja u grobovima izvan crkve sv. Petra. Tijekom istraživanja crkve sv. Petra, evidentirane su tri faze nadogradnje. Arheologinja Marija Marić Baković i ravnatelj livanjskog Franjevečkog muzeja Josip Gelo istaknuli su zadovoljstvo rezultatima istraživanja, ali i zabrinutost zbog konzervatorskih radova koje je potrebno izvesti u što skorijem roku zbog opasnosti od urušavanja okolnih grobnica. Odabir prikladnog konzervatorskog rješenja i pronalazak financijskih sredstava za konzervaciju, trenutno su  zahtjevni izazovi koje FMGG, Livno mora žurno riješiti.

Ukratko o crkvi Sv. Petra

Crkva Sv. Petra u Rapovinama izgrađena je u razdoblju od 9. do 10. st., kada je uslijedilo pokrštavanje hrvatskog vladajućeg staleža, a potom podložnog stanovništva. Livno se prvi put spominje 892. godine kao Cleuna u povelji hrvatskog kneza Muncimira, gdje se u svojstvu svjedoka navodi livanjski župan Želimir. Djelo bizantskog cara Konstantina Porfirogeneta De adminstrando imperio (O upravljanju carstvom) spominje županiju Livno (η Χλεβιανα) na prvom mjestu među 11 županija hrvatske kneževine. Livanjska županija  nalazila se tada u sastavu Hrvatske, koja je bila periferna vazalana kneževina Karolinškog Carstva. Arhitektura crkve je bila jednostavna, unutar crkve nalazila se bogato ukrašena predromanička oltarna pregrada koja je djelila unutarnji prostor crkve. Rekonstrukcija oltarne pregrade crkve Sv. Petra iz Rapovina, nalazi se u novom postavu Franjevačkog muzeja u Gorici. U predromaničkom razdoblju crkve su opremljene kamenim namještajem, što je nastavak kasnoantičke tradicije. Osnovni reljefni motivi na oltarnim pregradama su motivi pleterne ornamentike, a na arhitravnim gredama motivi dvoprutih kuka. Crkva je srušena 1686. nakon čega njena točna lokacija ostaje nepoznanicom više od 3 stoljeća. Arheološkim istraživanjem iz 2010., 2012. i 2013. nađen je lokalitet starohrvatske predromaničke crkve Sv. Petra u Rapovinama kod Livna. Unutar crkve i oko nje, nalazi se horizont srednjovjekovnih grobova. Antički ulomci ugrađeni u crkvu Sv. Petra svjedoče o kontinuitetu nekropole Rapovine iz antike do današnjih vremena.

This slideshow requires JavaScript.

2 thoughts on “Arheološka istraživanja u Rapovinama kod Livna

  1. Vladajuci stalez se pokrstio ali stanovnistvo nije nikada jer vec jesu bili krscani ali nepriznati od rima.
    Zapravo nije ni dan danas. Samo na papiru 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s