Prapovijesni i antički lokaliteti u Crvenom Grmu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

U Crvenom Grmu, oko pet km zračne linije jz. od Ljubuškoga, evidentirani su lokaliteti Radalj i Doci. Radalj (kota 137 m), tristotinjak metara ji. od zaseoka Radalj, prapovijesna je gradina sa zaravnjenim vrhom 25 x 20 m, čiji je suhozid vjerojatno stradao prigodom gradnje bunkera u II. Svjetskom ratu (Arheološki leksikon BiH, 3, 25.273). Na obroncima brda, posebice u njegovu podnožju, na površini zamjećuju se nalazi prapovijesne i antičke keramike, žrvnjevi, brusevi, kućni lijep, dijelovi amfora, a pronađen je i ulomak rimskoga krovnog crijepa s pečatom Q(uinti) C(lodii) Ambrosi(i), pozicija N 43°10.822′ E 17°28.566′.

Na lokalitetu Doci, kojih dvjesto metara ji. od podnožja gradine Radalj (Arheološki leksikon BiH, 3, 322, n/v. 89 m, N 43°10.695′ E 17°28.664′), zabilježen je 1984. djelomice površinski nalaz dobro obrađena kamena stupa (vis. 1,35 m), sada u Arheološkoj zbirci Franjevačkoga samostana Humac, Ljubuški. Na ravničarskom terenu zamjećuju se brojni ostaci rimske keramike, krovnoga crijepa i obrađenih i poluobrađenih kamenih kvadera. Stup navodi na sakralni objekt (ranokršćanski oratorij?), ali je bez arheoloških istraživanja teško reći o kakvom se objektu radi.

R. D.

Lokaliteti Radalj i Doci, C. Grm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s