Kosmaj

Rimska utvrda Kosmaj

Pogled s Kosmaja na Tepačko polje, naselje Žitomislići i kanjon Neretve prema sjeveru.

Arheološko nalazište Kosmaj nalazi se u sjeveroistočnom dijelu Gornjeg Brotnja, koje uzdužno presijeca administrativna granica između naselja Biletići i Tepčići u općini Čitluk. Rimska utvrda na Kosmaju podignuta je na ruševinama pretpovijesnog gradinskog lokaliteta na strmoj hridi, koja kao klin zadire prema obali rijeke Neretve. Prve podatke o ovom lokalitetu objavljuje pionir bosanskohercegovačke arheologije W. Radimsky 1891. godine, a u Arheološkom leksikonu BiH, Tom III, P. Anđelić je registrirao lokalitet pod brojem 24.217 u naselju Biletići, opisujući ga kao brončanodobni/želejznodobni gradinski lokalitet na kojem je podignuta kasnoantička utvrda.

Urušeni bedemi rimske utvrde na Kosmaju.

Na uskom platou strme hridi (175 -190 m/nv) vidljivi su bedemi i urušeni objekti veće rimske utvrde. Na južnim i sjevernim obroncima Kosmaja nalaze se razasuti brojni ulomci rimskog crijepa, kojima su u antičko vrijeme bila pokrivena krovišta objekata unutar utvrde. Među površinskim nalazima zastupljeni su i brojni ulomci antičkog i željeznodobnog keramičkog posuđa, te željezne troske. Povoljna visinska razlika u odnosu na kanjon Neretve omogućavala je izvrsnu vizualnu komunikaciju s ostalim strateškim kotama u okolini, kao i izvrstan nadzor nad Tepačkim poljem i Žitomislićima gdje se u antičkom razdoblju nalazilo značajnije naselje. Vojna posada u utvrdi na Kosmaju nadzirala je stratešku komunikaciju iz smjera Bišća polja kroz kanjon Neretve prema jugu i put iz Tepačkog polja prema Brotnju. Utvrda na Kosmaju s Malom Gradinom kod Čapljine spada među najznačajnije fortifikacijske objekte rimskog razdoblja u donjem porječju Neretve.

Ostaci masivnog bedema sa sjeverne strane rimske utvrde na Kosmaju.

U Brotnju ima još nekoliko rimskih utvrda podignutih na strateški važnim gradinskim lokalitetima. Vrijedno je istaknuti utvrdu na Gradini u Krehin Gracu i Maršića gradini (Greda) u Čitluku. Bez arheoloških istraživanja nije moguće utvrditi u kojem razdoblju Rimskog Carstva je utvrda podignuta, no zasigurno možemo pretpostaviti da je bila u funkciji do kraja rimske vladavine u provinciji Dalmaciji. Na nalazištu Kosmaj nisu nikad provedena arheološka istraživanja. Zapadni bedem nekadašnjeg gradinskog lokaliteta oštećen je gradnjom telekomunikacijskog odašiljača, a unutar prostora utvrde nalazi se manji objekt za potrebe napajanja odašiljača izgrađen u arhitekturi same utvrde.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s